Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Δύο χιλιάρικα με απευθείας ανάθεση για ενεργειακό πιστοποιητικό του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

31/10/2016 ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΔΙΧΙΛΙΑΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ!!
 ΑΙΣΧΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΟΜΗ ΑΧΡΗΣΤΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 §9 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ. 114 Α’/08-06-2006) 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) 3. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010):Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο «πρόγραµµα διαύγεια» 4. Την ανάγκη του Ν.Π, για την εκ του νόµου υποχρέωση για τη έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας 5. Την µε αρ. 10/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, νοµικής και δηµοσιονοµικής δέσµευσης, πίστωσης ποσού 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 15.6162.0003του προϋπολογισµού του Ν.Π., οικονοµικού έτους 2016. 6. Την προσφορά του µηχ/γου µηχ/κου Ριρή Κων/νου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Αναθέτουµε απ' ευθείας την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στον Ριρή Κων µηχ/γο µηχ/κό που εδρεύει στην Ηλιούπολη (Ζήνωνος 03), τις ως άνω έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, σύµφωνα µε την προσφορά του στο συνολικό ποσό των 1.612,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες άµεσα και έως 21/12/2016. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την κατάθεση σχεδίων στην Π.Υ. µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής που θα συνοδεύεται από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά. O

∆ήµαρχος-Πρόεδρος

Βασίλης Βαλασόπουλος

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ: Τα δικά μας σχόλια είναι περιττά πλέον. Οι δημότες να τα διαβάζουν και κυρίως να αποφασίσουν εάν θέλουν να πληρώνουν 200.000 ευρώ το χρόνο ΦΑΝΕΡΑ για το Μουσείο Εθνικού Διχασμού της πόλης. Κρατείστε το φανερά γιατί η συνέχεια θα είναι πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί δομή χωρίς υπαλλήλους δεν υπάρχει άρα κάτι συμβαίνει ..........

Δεν υπάρχουν σχόλια :